Follow by Email

2018 m. gruodžio 26 d.

Gruodžio 26 d. Šv. Steponas, pirmasis kankinys

Stepono užmušimas akmenimis. Paolo Uccello, c. 1435

Antra Kalėdų diena, mes dar norime jaukiai džiaugtis Prakartėle - bet Bažnyčia štai jau kviečia minėti pirmąjį kankinį. Prisimename Viešpaties Gimimo šventės pamaldų Evangeliją: Pas savuosius atėjo, o savieji Jo nepriėmė. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą. (Jn 1,11-2)

2018 m. gruodžio 11 d.

2018 gruodis


Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi.

                                                    Mt 2,10
    

2018 m. lapkričio 18 d.

Atgailos ir maldų diena. Psalmės

©iStockphoto.com/RonTech2000

Trečiadienį prieš paskutinį bažnytinių metų sekmadienį - Amžinybės - mūsų Bažnyčia mini Atgailos ir maldų dieną. 11 dienų iki Advento I sekmadienio.

2018 m. lapkričio 9 d.

Martynas Chemnicas. Lapkričio 9 d. (gimimas)

Su liuteronišku rožiniu (bus papildyta)

Antrasis Martynas (1522 11 09 - 1586 04 08).

Svarbiausias liuteronų teologas po Martyno Liuterio.

Liuteroniškosios teologijos kunigaikštis.

2018 m. lapkričio 8 d.

Johanas fon Štaupicas. Lapkričio 8 d.

Liuteris darbuojasi pagal Štaupico, augstinų vyresniojo, nurodymus. Gustav König, 1847

Johanas fon Štaupicas (c. 1460 - 1524) buvo Martyno Liuterio dvasios tėvas, nuodėmklausys. Gimė Saksonijoje, šeima - čekų kilmės.


2018 m. spalio 27 d.

Reformacijos šventės psalmės

Crosswalk.com2 nuotr.

Reformacijos diena – tai tikėjimo atnaujinimo šventė Visų Šventųjų išvakarėse. Bendros šventinės LELB pamaldos šiemet vyks lapkričio 3 d. 11 val. Šakių bažnyčioje.

Čia yra Reformacijos šventės psalmės (šeši variantai - atitinkamai pagal Šventojo Rašto skaitinį).

2018 m. spalio 26 d.

2018 m. spalio 23 d.

Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys. Spalio 23 d.


Liturginiame kalendoriuje yra dar dvi šventės su Šv. Jokūbo vardu: gegužės 1 d. – Šv. Jokūbas jaunesnysis (kartu su Šv. Pilypu), o liepos 25 d. – Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas (pirmasis kankinys iš Dvylikos Jėzaus išsirinktųjų).

2018 m. spalio 18 d.

Šv. Lukas, evangelistas. Spalio 18 d.

Šv. Lukas. Niurnbergo kronika, 1493

Šiandien yra Šv. Luko, evangelisto šventė.

Apaštalas Paulius evangelistą Luką yra pavadinęs "mylimuoju gydytoju". Bažnyčia jį gerbia ne tik kaip kūno, bet ir kaip sielos daktarą.

2018 m. spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis. Menologion, c. 1000

Vyskupas Ignacijus Antiochietis - vienas iš Tėvų, kurių karta mus jungia su apaštalais. 

Ignacijus ( c. 35 - c. 107) buvo Antiochijos vyskupas, Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto, mokinys. Yra net manančiųjų, kad jis buvęs vienas iš tų Evangelijoje minimų garsiųjų vaikelių, kuriuos tėvai nešė prie Jėzaus, o Jis sakė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane" ir laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas

2018 m. spalio 11 d.

Pilypas, diakonas. Spalio 11 d.


Tomis dienomis, mokinių daugėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais hebrajais, esą kasdieniame aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet Dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: „Nedera mums apleidus Dievo žodį tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus Dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai.“
Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir Šventosios Dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. (Apd 6,1-6)

2018 m. rugsėjo 29 d.

Šv. arkangelas Mykolas ir visi angelai

Šv. Mykolo kova su slibinu (Apr 12). Albrechtas Diureris, 1497-1498

Angelai nuolat dalyvauja bibliniuose įvykiuose, jie veikia svarbiausiuose Jėzaus gyvenimo momentuose. Skaityti daugiau

2018 m. rugsėjo 14 d.

Šventojo Kryžiaus diena. Rugsėjo 14

westernprelacy.org

Šiandien Bažnyčia švenčia Šventojo Kryžiaus išaukštinimą. Tradiciškai tai - diena, kai Šv. Elena, imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, 325 m. atradusi Kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. Evangelijos skaitinys, šiek tiek istorijos ir tradicijos, bazilikų pavadinimo kilmė ir simbolika - skaitykite čia.

2018 m. rugpjūčio 1 d.

2018 rugpjūčio kalendorius

Šv. Lukas piešia Mergelę Mariją (fragmentas).
Rogier van der Weyden pasekėjas, c. 1491-1510

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2018 m. liepos 2 d.

Marijos apsilankymas. Kitas vertimas

Marijos apsilankymas. Bäl liuteronų bažnyčia Gotlande, 13 – 15 a.

Liuteronų bažnyčia Lietuvoje Marijos apsilankymą švenčia liepos 2-ąją, pagal senąją tvarką. Šios dienos Evangelijos skaitinys – Lk 1,39-56. Čia yra prof. dr. Algirdo Jurėno išverstas tekstas – skaitant kitą, ne tiek įprastą vertimą, Dievo Žodis gal suskambės netikėtai, gal nustebins, pradžiugins. Skaityti


2018 m. birželio 25 d.

2018 m. birželio 24 d.

Šv. Jono Krikštytojo gimimas (birželio 24 d.)

Madona su Kūdikėliu Jėzumi, Jonu Krikštytoju ir dviem angelais. Lukas Kranachas Vyresnysis (1472-1553) 

Jonas Krikštytojas – Aukščiausiojo pranašas (žr. jo tėvo Zacharijo giesmę), sakęs: Jam skirta augti, o man – mažėti. Skaityti daugiau

2018 m. gegužės 29 d.

Knyga apie liuteronybę

Gedimino Šulco nuotr.

Praėjus Reformacijos 500 metų jubiliejui, lietuvių kalba pasirodė knyga Liuteronybė. Kas tai? 

Leidinys skirtas liuteronams ir ne liuteronams, besidomintiems, kas gi ta liuteronybė.

2018 m. gegužės 27 d.

Atanaziškasis tikėjimo išpažinimas

Atanazas. Carl Rohl Smith, 1883-84. Marmurinė Frederiko bažnycia - Marmorkirken


ATANAZIŠKASIS TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

Kartu su Apaštališkuoju ir Nikėjiškuoju tikėjimo išpažinimu Bažnyčia išpažįsta ir Atanaziškąjį, kuriame yra sutraukta visa, ką Dievas apie save sako savo šventame Žodyje. Jis sakomas Šventosios Trejybės sekmadienio pamaldose (giesmyne 912 psl.).


2018 m. balandžio 26 d.

Kryžiaus teologija. 500 metų Heidelbergo disuputui


Reformacijos metai jau paminėti, jubiliejus atšvęstas, 500 metų nuo 1517 10 31 su Martyno Liuterio tezėmis suskaičiuota. Bet. Šiandien ir vėl galime švęsti, mat yra 2018 m. balandžio 26-oji. Na, ir?.. Skaityti toliau

2018 m. balandžio 6 d.

Balandžio 6 d. Lukas Kranachas ir Albrechtas Diureris, dailininkai

2018 04 06


Apd 5,17-21.27-33

Tuomet sujudo vyriausiasis kunigas ir visi jo šalininkai, tai yra sadukiejų atskala. Degdami neapykanta, 18 jie suėmė apaštalus ir įmetė į viešą kalėjimą.

2018 m. kovo 31 d.

Didysis Šeštadienis, Velyknaktis ir Prisikėlimas


Šventoji Vakarienė šią dieną priimama visiems sustojus aplink altorių – Velyknakčio ir Prisikėlimo pamaldų metu nesiklaupiama: tai simbolizuoja prisikėlimą. Velykų Vigilijoje Šventąją Vakarienę priėmę parapijiečiai sakramentą gali priimti ir Velykų dienos pamaldose. Skaityti daugiau

2018 m. kovo 30 d.

2018 kovas


Didysis Penktadienis


Didysis Penktadienis Lietuvos liuteronų dar vadinamas Tyliuoju, Tykiuoju, o kitose kalbose – Šventuoju, Geruoju, Sielvartinguoju, Liūdnuoju, Kančios, Dievo penktadieniu. Liturginė spalva – juoda, nurodanti į Jėzaus Kristaus nukryžiavimą, mirtį ir palaidojimą. Skaityti toliau

2018 m. kovo 29 d.

Didysis Ketvirtadienis


Šios savaitės ketvirtadienį, vadinamą Didžiuoju, baigiasi Pelenų Trečiadienį prasidėjusi Gavėnia. Ši diena mūsų bažnyčioje Lietuvoje dar vadinama ir Žaliuoju Ketvirtadieniu, gal nuo ne visai tiksliai išversto vokiškojo greinen – apraudoti, bet gali būti ir siejama su Evangelijoje pagal Luką minimu žaliu medžiu ir sausuoliu (Lk 23,31). Žaliuojantysis – tai buvęs sausuolis, kuriam atleistos nuodėmės ir kuris jau atgaivintas Komunijoje Viešpaties Kūnu ir Krauju. Skaityti toliau

Krizmos pamaldos Didžiojo Ketvirtadienio rytą


Didįjį Ketvirtadienį vyskupas visus mūsų bažnyčios dvasininkus sukviečia į Krizmos pamaldas. Tai – sena Bažnyčios tradicija, kai Didžiojo Ketvirtadienio rytą vyskupo parapijoje švenčiamos pamaldos drauge su visais kunigais ir diakonais. Tai – vienybės ženklas. Skaityti toliau

2018 m. kovo 14 d.

Verbų sekmadienis


Verbų, arba Palmių sekmadieniu prasideda Didžioji Savaitė, kitose kalbose dar vadinama Kančios, Šventąja savaite. Po jos – Prisikėlimo šventė.