Follow by Email

2019 m. gegužės 20 d.

Gegužės kalendorius

Dangun žengimas. Vaux Passional, c. 1503-4

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.


VELYKŲ LAIKAS
Velykų laikotarpis


2019 m. gegužės 20 d., pirmadienis. Joz 6,1-5.15-20 
2019 m. gegužės 21 d., antradienis. Imperatorius Konstantinas, krikščionis valdovas, ir Elena, Konstantino motina. Martynas Mažvydas ir Baltramiejus Vilentas, kunigai ir švietėjai. 1 Sam 16,14-23  
2019 m. gegužės 22 d., trečiadienis. 2 Sam 6,12-16.20-22
2019 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis. Neh 12,27-31.38.40.42b-43
2019 m. gegužės 24 d., penktadienis. Estera. Apr 5,6-14
2019 m. gegužės 25 d., šeštadienis. Beda Garbingasis, teologas. Mk 9,14-29
2019 m. gegužės 26 d. 5 sekmadienis po Velykų / Šeštas Velykų sekmadienisLk 11,1-13
2019 m. gegužės 27 d., pirmadienis.  Mk 1,32-39
2019 m. gegužės 28 d., antradienis. Pat 10,20-30
2019 m. gegužės 29 d., trečiadienis. Dan 7,1-3.9-14
2019 m. gegužės 30 d., ketvirtadienis. Kristaus Dangun žengimas (Šeštinės). Lk 24,44-53
2019 m. gegužės 31 d., penktadienis. Kol 1,19-23

2019 m. gegužės 1 d.

Biblijos eilutė 2019 m. gegužei

Psalmynas, c. 1250

Nėra nė vieno kaip Tu, nėra kito Dievo, išskyrus Tave.

                                                                                        2 Sam 7,22

2019 gegužės kalendorius

Dangun žengimas. Vaux Passional, c. 1503-4

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.


VELYKŲ LAIKAS
Velykų laikotarpis

2019 m. kovo 25 d.

[Apaštališkasis] Tikėjimo išpažinimas. II dr. Martyno Liuterio Mažojo Katekizmo (1529) dalis


Tikiu (į) Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.
Ir (į) Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu (į) Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę (krikščionių) Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

Apreiškimas Marijai. Kovo 25 d.

Apreiškimas Marijai. Fra Angelico, 1438-47

Kovo 25 d. mūsų Bažnyčios kalendoriuje – Apreiškimas Marijai, kaip užrašyta Evangelijoje pagal Luką

Nuo šios dienos – lygiai devyni mėnesiai iki Kalėdų, Kristaus Gimimo šventės, kai Žodis, prasidėjęs iš Šventosios Dvasios, nuolankiai pasirinkęs kūniškai išgyventi visus žmogaus vystymosi etapus nuo pat pradėjimo, taip paliudydamas jų vertingumą, juos pašventindamas ir atpirkdamas, regimai tapo kūnu.

2019 m. kovo 1 d.

Biblijos eilutė 2019 m. kovui


Atiduokite širdį VIEŠPAČIUI ir tik Jam vienam tarnaukite.

                                                                           (1 Sam 7,3)

2019 m. vasario 18 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

2019 m. vasario 17 d.

Septuagesima. Prasideda laikotarpis prieš gavėnią

Vynuogyno darbininkai. 11 a. 

Šių metų vasario 17-oji – Septuagesima. Tai - 3 sekmadienis prieš gavėnią. Jis liturgijoje pradeda naują bažnytinių metų laiką.

2019 m. vasario 2 d.

Vasario 2 d. Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. Simeono giesmė (Nunc dimittis)


Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,
     nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,
     kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje:
šviesą pagonims apšviesti
ir Tavosios Izraelio tautos garbę.