2021 m. spalio 11 d.

Pilypas, diakonas. Spalio 11 d.


Tomis dienomis, mokinių daugėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais hebrajais, esą kasdieniame aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet Dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: „Nedera mums apleidus Dievo žodį tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus Dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai.“
Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir Šventosios Dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. (Apd 6,1-6)

Prasidėjus persekiojimams, nužudžius pirmąjį krikščionių kankinį - diakoną Steponą, išblaškius Jeruzalėje gyvenusius mokinius, šie pasklidę vis tiek skelbė Evangeliją. Pilypas nukeliavo į Samariją ir ten skleidė Gerąją Naujieną apie Mesiją. Viešpats Jėzus per diakono Pilypo mokymą ir stebuklus daug gyventojų atvedė į tikėjimą, įskaitant ir garsųjį Simoną Burtininką. Apaštalų darbų 8 skyriuje skaitome, kad Didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą (Apd 8,8).

Tai - kitas Pilypas, ne tas pats, kur Jėzaus apaštalas (apaštalas - tai vienas iš Dvylikos, kurį kartu su Šv. Jokūbu švenčiame gegužės 1 d., kuris Natanaeliui papasakojo apie sulauktąjį Mesiją ir sakė: "Eik ir pasižiūrėk", kuris dalyvavo duonos padauginime ir prašė Jėzų, dar nesusivokdamas: "Parodyk Tėvą, ir bus mums gana").

Spalio 11 d. minimas Pilypas (gr. ΦίλιπποςPhilippos: tar. "Filipos") - vienas iš septynių pirmųjų krikščionių diakonų, dar vadinamas evangelistu, mums pažįstamas jau po Jėzaus prisikėlimo. Tai jį Dvasia vedė išaiškinti Raštą (Iz 53) etiopui eunuchui ir jį pakrikštyti, kurio gyvenimas, kaip ir tikinčiųjų samariečių, prisipildė džiaugsmo: skaitome, kad pakrikštytasis Džiūgaudamas traukė savo keliais (Apd 8,39).

Tai pas jį apsistojo apaštalas Paulius (Apd 21,8-15) paskutinį kartą pakeliui į Jeruzalę, kurioje buvo suimtas. Pilypas turėjo keturias netekėjusias dukteris - pranašes. Jis su visais susirinkusiais maldavo Paulių nevykti į Jeruzalę, bet šventasis buvo tvirtai apsisprendęs. Jis buvo pasiryžęs mirti dėl Viešpaties Jėzaus. Diakonas Pilypas drauge su kitais broliais ir seserimis galiausiai sutiko: "Tebūnie Viešpaties valia" (Apd 21,14).

Eunucho krikštas. Rembrandt, 1626

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints
Paskelbta 2018 10 11

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą