2021 m. gruodžio 30 d.

2022 sausio kalendorius


Kristaus Krikštas Jordane. Jerzy Nowosielski, 1964

       Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams:
       ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

       Sausiui:
       Ateikite ir pamatysite. Ps 4,7

KALĖDŲ LAIKAS

Kalėdų laikotarpis

2022 m. sausio 1 d., šeštadienis. Jėzaus vardas. Lk 2,21
2022 m. sausio 2 d. 2 sekmadienis po Kalėdų. Lk 2,41-52
2022 m. sausio 3 d., pirmadienis. Mt 2,13-15.19-23
2022 m. sausio 4 d., antradienis. Jn 8,50-59
2022 m. sausio 5 d., trečiadienisPr 9,12-17

Epifanijos laikotarpis

2022 m. sausio 6 d., ketvirtadienis. Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija), arba Trys KaraliaiMt 2,1-12
2022 m. sausio 7 d., penktadienis. 1 Jn 2,12-17
2022 m. sausio 8 d., šeštadienis. Kun. Martyno Mažvydo Katekizmas (1547).  Mk 1,1-8 
2022 m. sausio 9 d. Viešpaties Krikštas. Mt 3,13-17
2022 m. sausio 10 d.pirmadienis. Bazilijus Didysis, Grigalius Nazianzietis ir Grigalius Nysietis, vyskupai ir išpažinėjai. Jn 3,22-30
2022 m. sausio 11 d., antradienis. 1 Kor 2,11-16
2022 m. sausio 12 d.trečiadienis. Rom 8,26-30
2022 m. sausio 13 d., ketvirtadienis. Mk 10,13-16
2022 m. sausio 14 d., penktadienis. Jn 10,30-42
2022 m. sausio 15 d., šeštadienis. Jn 1,14-18
2022 m. sausio 16 d. 2 sekmadienis po Trijų Karalių. Jn 2,1-11
2022 m. sausio 17 d., pirmadienis. Rom 9,31 – 10,8
2022 m. sausio 18 d., antradienis. Šv. Petro išpažinimas. Mt 16,13-20
2022 m. sausio 19 d., trečiadienis. Lk 16,14-17
2022 m. sausio 20 d., ketvirtadienis. Sara. Mt 17,24-27 
2022 m. sausio 21 d., penktadienis. Jn 7,1-13
2022 m. sausio 22 d., šeštadienis. Kol 1,24-29
2022 m. sausio 23 d. 3 sekmadienis po Trijų Karalių. Mt 8,5-13
2022 m. sausio 24 d., pirmadienis. Šv. Timotiejus, vyskupas ir išpažinėjas. Mt 24,41-47
2022 m. sausio 25 d., antradienis. Šv. Pauliaus atsivertimas. Mt 19,27-30
2022 m. sausio 26 d., trečiadienis. Šv. Titas, vyskupas ir išpažinėjas. Lk 10,1-9
2022 m. sausio 27 d.ketvirtadienis. Jonas Chrizostomas, pamokslininkas. Rom 16,25-27
2022 m. sausio 28 d., penktadienis. Lk 4,22-30
2022 m. sausio 29 d., šeštadienis. Apr 15,1-4
2022 m. sausio 30 d. 4 sekmadienis po Trijų Karalių. Mk 4,35-41
2021 m. sausio 31 d., pirmadienis. Mt 21,18-22

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru. 


2021 m. gruodžio 28 d.

2021 gruodžio kalendoriusKrykštauk ir džiūgauk, Siono dukterie!
Juk štai ateinu gyventi tarp jūsų, - 
tai VIEŠPATIES žodis.
                       Zch 2,14

2021 m. gruodžio 27 d.

Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas. Gruodžio 27 d. | Trečia Kalėdų diena

In principio erat... (Pradžioje buvo...). Giacomo Jaquerio, c. 1375-1453

„Jonas“ hebrajų k. reiškia „Dievas buvo maloningas“, „Dievo palaimintas, išklausytas“. 

Mums iki jauniausiojo Jėzaus mokinio, dėl pažintos dieviškosios išminties tituluojamo ir Teologu, žvilgsnio – kaip iki jo simbolio – erelio – skrydžio, o vis dėlto kreipiasi į visus su meile: Vaikeliai... 

2021 m. gruodžio 25 d.

Šv. Steponas, pirmasis kankinys. Gruodžio 26 d. | Antra Kalėdų diena

Stepono užmušimas akmenimis. Paolo Uccello, c. 1435

Antra Kalėdų diena, mes dar norime jaukiai džiaugtis Prakartėle - bet Bažnyčia štai jau kviečia minėti pirmąjį kankinį. Prisimename Viešpaties Gimimo šventės pamaldų Evangeliją: Pas savuosius atėjo, o savieji Jo nepriėmė. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą. (Jn 1,11-2)

2021 m. lapkričio 17 d.

2021 m. lapkričio 9 d.

Martynas Chemnicas | Lapkričio 9 d.

Su liuteronišku rožiniu (bus papildyta)

"Antrasis Martynas" (1522 11 09 - 1586 04 08).

Svarbiausias liuteronų teologas po Martyno Liuterio, liuteroniškosios teologijos kunigaikštis - Martynas Chemnicas. Pagrindinis "Santarvės formulės" (1577) autorius, vedęs į liuteronų vienybės atkūrimą.

Sakoma, jei ne šis Martynas, tai nebūtų išlikęs ir Martynas Liuteris.

Gimė Brandenburge. Gavo pradinį išsilavinimą, tada mokėsi audėjo amato. Sulaukęs dvidešimties, tapo studentu. Išsekus lėšoms, mokytojavo.

1545 m. nuvyko į Vitenbergą, ten klausėsi ir Liuterio (trumpai, nes jis mirė 1546), ir Melanchtono paskaitų.

1548 m. baigė studijas Karaliaučiuje ir dirbo bibliotekininku. Turėdamas galimybę naudotis viena puikiausių tų laikų bibliotekų, daug skaitė įvairiomis temomis. Nagrinėjo Šventąjį Raštą originalo kalbomis, gilinosi į Bažnyčios tėvus. Susipažinęs su teologinėmis savo laikmečio kontroversijomis, padarė išvadą, kad liuteroniškoji pozicija turi tvirtą biblinį ir istorinį pagrindą.

1554 11 25 Martynas Chemnicas įšventintas kunigu. 1567 tapo superintendentu, buvo juo iki mirties.

Buvęs taikingo būdo, enciklopedinio proto ir nuolankiai klusnus Šventajam Raštui, tad tapo vienu iš vedančiųjų teologų sumaišties metu po Liuterio mirties. Laikomas normatyvinės liuteronų teologijos tėvu.

ENCHIRIDIONAS lietuvių kalba: rasite ČIA

Trys Martynai: žiūrėkite ČIA

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints

2021 m. lapkričio 8 d.

Johanas fon Štaupicas | Lapkričio 8 d.


Johanas fon Štaupicas (c. 1460 - 1524) buvo Martyno Liuterio dvasios tėvas, nuodėmklausys. Gimė Saksonijoje, šeima - čekų kilmės.

Buvo vokiškai kalbančių teritorijų augustinų vienuolių vyresnysis. Kai buvo įkurtas Vitenbergo universitetas, Štaupicas tapo teologijos fakulteto dekanu.

Nors buvo augustinas, porą metų iki mirties buvo jau benediktinų vienuolyno Zalcburge abatas.

Johanas fon Štaupicas į savo globą 1505 m. priėmė nerimastingą 21 metų amžiaus augustinų naujoką. Jaunuolio vardas - Martynas Liuteris. Per audrą liepos mėnesį šaukęsis Šv. Onos pagalbos ir jai davęs įžadą tapti vienuoliu, teisės studentas jau po dviejų savaičių pasibeldė į Erfurto Šv. Augustino vienuolyno duris.

Liuteriui, nuolat nerimaujančiam, išgyvenančiam dėl savojo išganymo ir bijančiam pasmerkimo, Štaupicas turėjo vaistą - Šventąjį Raštą, kur sutinkame Kristų: Viešpatį, kuris myli mus, nusidėjėlius, ir priima iš savo dieviškojo gailestingumo. Dvasios tėvas taip pat išminingai kreipė Liuterį akademiniu teologo keliu. Tai - esminė įtaka Liuterio gyvenimui.

Kai Liuteris tapo tuo, kuo žinome, Johanas fon Štaupicas atleido savo žymųjį dvasios sūnų nuo klusnumo augustinų regulai. Nors Štaupicas nepasekė Reformacija ir liko Romos katalikas, jo vaidmuo Evangelijos žinios skelbimo atnaujinime didžiulis - dvasios tėvo vedamas ir palydimas, Martynas Liuteris atrado ir pamilo Bibliją, rado joje paguodą bei džiaugsmą, nes Dievo Avinėlis iš tiesų naikina pasaulio nuodėmes.

Liuteris darbuojasi pagal Štaupico, augstinų vyresniojo, nurodymus. Gustav König, 1847

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints