2014 m. rugsėjo 30 d.

2014 m. rugsėjo 30 d., antradienis. Ts 6,11-24


VIEŠPATIES angelas atėjo ir atsisėdo po ąžuolu prie Ofros, priklausančios Jehoašui Abiezerui. Tuo metu jo sūnus Gideonas bloškė kviečius vyno spaudykloje, slėpdamasis nuo midjaniečių. VIEŠPATIES angelas pasirodė jam ir tarė:

2014 m. rugsėjo 28 d.

Trapi dovana. Vysk. M. Sabutis, 15min.lt


Ir nors skausmas tebėra mūsų gyvenimo dalis, nors esame linkę dažniau matyti ir skaičiuoti blogį, nei pasidžiaugti tuo, kas gera ir gražu, prisimindami Kūrėją, privalome apsidairyti ir pasidžiaugti, kaip gausiai mus Viešpats palaimino, kaip Jis leido mums sulaukti šios dienos, kokių nuostabių žmonių leidžia sutikti ir kaip maloningai išlaiko mūsų sielą bei kūną.

2014 m. rugsėjo 28 d. 15 sekmadienis po Trejybės. Mt 6,25-34


„Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas – už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius:

2014 m. rugsėjo 27 d.

Rugsėjo mėnesio eilutė


Būk stiprus ir ryžtingas! Nebijok ir nenusimink!
                                                                                                           (1 Met 22,13b)

2014 m. rugsėjo 27 d., šeštadienis. 2 Tes 2,13-17


Mes privalome visuomet dėkoti Dievui už jus, Viešpaties numylėti broliai, kad Dievas išrinko jus kaip pirmienas išganymui Dvasios pašventinimu ir tiesos tikėjimu.

2014 m. rugsėjo 26 d.

2014 m. rugsėjo 26 d., penktadienis. Gal 5,22-26


Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.

2014 m. rugsėjo 24 d.

2014 m. rugsėjo 24 d., trečiadienis. Fil 4,15-23


Jūs, filipiečiai, ir patys žinote: kai, pradėjęs skelbti Evangeliją, išvykau iš Makedonijos, jokia Bažnyčia neužmezgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni.

2014 m. rugsėjo 23 d.

2014 m. rugsėjo 23 d., antradienis. Joz 4,1-7


Visai tautai perėjus per Jordaną, VIEŠPATS tarė Jozuei: „Išrink iš žmonių dvylika vyrų, po vieną iš kiekvienos giminės, ir paliepk jiems:

2014 m. rugsėjo 22 d.

2014 m. rugsėjo 22 d., pirmadienis. Iš 18,1-12


Mozės uošvis Jetras, Midjano kunigas, išgirdo visa, ką Dievas buvo padaręs Mozei ir savo tautai Izraeliui ir kaip VIEŠPATS išvedė Izraelį iš Egipto.

2014 m. rugsėjo 21 d.

Dvasinių namų statyba. Vysk. M. Sabutis, 15min.lt


Statydinimosi į dvasinius namus – Bažnyčią – procesas itin įdomus. Todėl čia ne visada tinka žemiški receptai ar patarimai.


2014 m. rugsėjo 21 d. 14 sekmadienis po Trejybės. Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas. Mt 9,9-13


Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui Jį. Kai Jis Mato namuose sėdosi prie stalo,

2014 m. rugsėjo 20 d.

2014 m. rugsėjo 20 d., šeštadienis. Įst 26,1-11


„Kai būsi įžengęs į kraštą, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, duoda tau kaip paveldą, ir užėmęs įsikursi jame, paimsi pirmienas iš įvairių žemės vaisių,

2014 m. rugsėjo 19 d.

2014 m. rugsėjo 19 d., penktadienis. Jok 2,5-13


Paklausykite, mano mylimieji broliai: ar Dievas neišsirinko pasaulio akyse vargdienių, kad jie būtų turtingi tikėjimo ir paveldėtų karalystę, pažadėtą Jį mylintiems?

2014 m. rugsėjo 18 d.

2014 m. rugsėjo 16 d.

2014 m. rugsėjo 16 d., antradienis. Mt 23,23-28


„Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia Įstatyme:

2014 m. rugsėjo 14 d.

Dievo Žodis ir žmogaus darbai. Vysk. M. Sabutis, 15min.lt


Apaštalai atsisakė suplakti tai, kas kyla iš Dievo su tuo, kas kyla iš žmogaus. Kitaip – Dievo Žodį su žmogaus darbu.

2014 m. rugsėjo 14 d. 13 sekmadienis po Trejybės. Lk 10,25-37


Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas Jį, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“

2014 m. rugsėjo 13 d.

2014 m. rugsėjo 13 d., šeštadienis. Mk 10,17-27


Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš Jį ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“

2014 m. rugsėjo 12 d.

2014 m. rugsėjo 11 d.

2014 m. rugsėjo 11 d., ketvirtadienis. Lk 8,1-3


Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su Juo buvo Dvylika [apaštalų] ir kelios moterys,

2014 m. rugsėjo 10 d.

2014 m. rugsėjo 10 d., trečiadienis. Apd 9,31-35


Tuo tarpu Bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe. Ji tvarkėsi ir veikė su Viešpaties baime ir vis augo, Šventosios Dvasios globojama.

2014 m. rugsėjo 9 d.

2014 m. rugsėjo 9 d., antradienis. Mk 3,1-12


Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar Jis gydys jį šabo dieną, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka:

2014 m. rugsėjo 8 d.

2014 m. rugsėjo 7 d.

Mūsų gyvenimas yra tarsi statyba. Vysk. M. Sabutis, 15min.lt


Nemažai „tamsiųjų viduramžių“ paveldo išlikę iki šiol. Kažin, kas liks iš mūsų („netamsiųjų“) dienų pasiekimų po kelių šimtmečių?

2014 m. rugsėjo 7 d. 12 sekmadienis po Trejybės. Mk 7,31-37


Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten buvo atvestas Jam sunkiai kalbantis kurčius ir prašyta uždėti ant jo ranką.

2014 m. rugsėjo 6 d.

2014 m. rugsėjo 6 d., šeštadienis. Lk 4,31-40


Jis nusileido į Galilėjos miestą Kafarnaumą ir kiekvieną šabą mokė žmones. Jie labai stebėjosi Jo mokslu, nes Jo žodis dvelkė galybe.

2014 m. rugsėjo 4 d.

2014 m. rugsėjo 4 d., ketvirtadienis. Mk 2,13-17


Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Ištisa minia rinkosi prie Jo, o Jis juos mokė. Praeidamas Jis pamatė Levį, Alfiejaus sūnų, sėdintį muitinėje, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“

2014 m. rugsėjo 3 d.

2014 m. rugsėjo 3 d., trečiadienis. Mk 7,24-30


Išvykęs iš ten, Jėzus nukeliavo į Tyro sritis. Užėjęs į vienus namus, Jis norėjo, kad niekas apie tai nežinotų, bet Jam nepavyko to nuslėpti.

2014 m. rugsėjo 2 d.

2014 m. rugsėjo 2 d., antradienis. 1 Sam 17,38-51


Saulius aprengė Dovydą savo drabužiais, uždėjo jam ant galvos vario šalmą ir apvilko krūtinės šarvu. Dovydas virš drabužių prisijuosė jo kalaviją. Jis bandė eiti, bet veltui,

2014 m. rugsėjo 1 d.

2014 m. rugsėjo 1 d., pirmadienis. Mt 23,1-12


Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius: „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės,