2014 m. spalio 31 d.

2014 m. spalio 29 d.

Giesmės svarba. Vysk. M. Sabutis, 15min.lt


Nesėkmės ir baimės akimirkomis atrodo, kad Viešpats nusigręžė ir nebeatsiliepia. Arba mes patys dėl netikėjimo arba tingėjimo nebenorime nei su Juo, nei apie Jį kalbėti ar išgirsti Jo Žodį.

Čia galima pasiklausyti liuteroniškų giesmių.

2014 m. spalio 28 d.

Kunigiškasis (Aaroniškasis) palaiminimas


Kas yra Viešpaties palaiminimas? Tai – gyvenimas. Tai visiška priešingybė prakeikimui, kas reiškia mirtį. (Vysk. M. Sabutis)

Skaityti daugiau

2014 m. spalio 22 d.

Spalio mėnesio eilutė


Dosnia širdimi garbink Viešpatį,
nešykštėk savo rankų triūso pirmienų.
                                                                    (Sir 35,7)

2014 m. spalio 19 d.

2014 m. spalio 19 d. 18 sekmadienis po Trejybės. Mk 12,28-34


Vienas Rašto aiškintojas, girdėjęs Jį ginčijantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkams, paklausė Jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“

2014 m. spalio 18 d.

2014 m. spalio 17 d.

2014 m. spalio 17 d., penktadienis. Hbr 12,1-3


Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų.

2014 m. spalio 15 d.

2014 m. spalio 15 d., trečiadienis. Hbr 11,23-31


Tikėdami tris mėnesius slėpė gimusį Mozę gimdytojai, nes matė, koks kūdikėlis dailus, ir nepabūgo valdovo įsakymo. Užaugęs Mozė tikėdamas atsisakė vadintis faraono dukters sūnumi. Jis verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti priespaudą, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais.

2014 m. spalio 14 d.

2014 m. spalio 14 d., antradienis. Hbr 11,17-22


Tikėdamas Abraomas atnašavo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis ryžosi paaukoti net viengimį sūnų – jis, kuris buvo gavęs pažadus, kuriam buvo pasakyta: Tau bus duoti palikuonys iš Izaoko. Jis suprato, kad Dievui įmanoma prikelti net mirusius, todėl atgavo sūnų kaip įvaizdį.

2014 m. spalio 13 d.

Pašaukimas. Vysk. M. Sabutis, 15min.lt


Tačiau tiek pasaulio reikalai, tiek mūsų širdis yra nepastovūs ir keičiasi. O čia apaštalas kalba apie kažką pastovaus, nekintančio… Tad mums sekimas Kristumi - ne vienos dienos, ne tam tikros nuotaikos dalykas.

2014 m. spalio 13 d., pirmadienis. Hbr 11,8-16


Tikėdamas Abraomas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, nežinodamas kur einąs. Tikėdamas jis apsigyveno pažadėtoje žemėje tartum svetimoje, įsikūręs palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado paveldėtojais.

2014 m. spalio 12 d.

2014 m. spalio 12 d. 17 sekmadienis po Trejybės. Mt 15,21-28


Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kanaanietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“

2014 m. spalio 11 d.

2014 m. spalio 11 d., šeštadienis. Dan 3,8-28


Pasinaudodami proga, kai kurie chaldėjai atėjo ir apskundė judėjus. Jie kreipėsi į karalių Nebukadnecarą ir tarė: „O karaliau! Gyvuok amžinai!

2014 m. spalio 10 d.

2014 m. spalio 10 d., penktadienis. Apr 2,8-11


„Smirnos Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai sako Pirmasis ir Paskutinysis, kuris buvo numiręs ir vėl grįžo į gyvenimą. Aš žinau tavo priespaudą ir tavo neturtą – o vis dėlto tu turtingas!

2014 m. spalio 9 d.

Pamaldos Šilutėje


2014 m. spalio 12 d., sekmadienį, Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje 10 val. pamaldose bus prisimenami prieš 70 metų dėl Raudonosios armijos įsiveržimo metu turėję pasitraukti vietiniai Klaipėdos krašto gyventojai.

2014 m. spalio 9 d., ketvirtadienis. Rom 4,18-25


Nematydamas jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsiąs daugelio tautų tėvu, kaip pasakyta: Tokia bus tavoji ainija. Jis nesvyruodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusį – jam buvo arti šimto metų – ir Saros įsčias apmirusias.

2014 m. spalio 8 d.

2014 m. spalio 8 d., trečiadienis. Apd 9,36-42


Jopėje buvo viena mokinė, vardu Tabita, išvertus Gazelė. Ji buvo garsi gerais darbais ir išmaldomis. Tomis dienomis ji susirgo ir numirė. Ją nuprausė ir pašarvojo aukštutiniame kambaryje.

2014 m. spalio 6 d.

2014 m. spalio 6 d., pirmadienis. Job 5,17-27


Tikėk manimi: laimingas žmogus,
kurį Dievas pataiso!
Neniekink Visagalio pamokos!
Juk Jis sužeidžia, bet ir aptvarsto,
Jo rankos nuplaka, bet ir pagydo.

2014 m. spalio 5 d.

Pasitikinti širdis. Martyno Liuterio pamokymas, 15min.lt


Ką tai reiškia ir kaip tai suprasti? Ką reiškia „turėti Dievą“, arba – kas yra Dievas?

2014 m. spalio 5 d. 16 sekmadienis po Trejybės. Pjūties padėkos šventė. Lk 12,13-21


Vienas iš minios Jam tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą.“ Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“ Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto.“

2014 m. spalio 4 d.

2014 m. spalio 4 d., šeštadienis. Dan 9,20-24


Dar man tebekalbant, besimeldžiant ir išpažįstant savo nuodėmę bei Izraelio tautos nuodėmę, maldaujant VIEŠPATĮ, mano Dievą, dėl mano Dievo šventojo kalno, dar man tebekalbant maldoje, vyras Gabrielius, kurį anksčiau buvau matęs regėjime, atsirado, greitai skrisdamas pas mane vakaro aukos metu.

2014 m. spalio 3 d.

2014 m. spalio 3 d., penktadienis. Dan 10,4-6.9-14.18-21


Pirmo mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną, stovėdamas ant didžiosios upės Tigro kranto, pakėliau akis ir pamačiau vyrą, vilkintį drobiniais, susijuosusį Ufazo aukso juosta. Jo kūnas buvo tarsi chrizolitas, veidas švytėjo tarsi žaibas, akys buvo tarsi liepsnojantys deglai, rankos ir kojos spindėjo tarsi nublizgintas žalvaris, o žodžių garsas – tarsi žmonių minios ūžesys.

2014 m. spalio 2 d.

2014 m. spalio 2 d., ketvirtadienis. Pr 32,1-3.10-13


Pakilęs anksti rytojaus rytą, Labanas išbučiavo savo vaikaičius bei dukteris ir palaimino. Po to Labanas leidosi kelionėn namo. Ir Jokūbas tęsė savo kelionę. Jį pasitiko Dievo angelai.

2014 m. spalio 1 d.

2014 m. spalio 1 d., trečiadienis. Iš 23,20-25


Štai siunčiu aš angelą pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti į vietą, kurią parengiau. Būk jam atidus ir klausyk jo balso. Nemaištauk prieš jį, nes jis neatleis jūsų nusikaltimo. Jis turi mano vardą.