2016 m. vasario 14 d.

1 Gavėnios sekmadienis. Invocavit


Pelenų trečiadienį prasidėjo Gavėnia, o šiandien – pirmasis iš šešių jos sekmadienių. Pagal įžanginį priegiesmį šis sekmadienis vadinamas Invocavit, kaip sakoma 91-oje psalmėje: Kai jis šauksis manęs, išklausysiu (Ps 91,15).

Gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas. Šiuo metu katechumenai būdavo ruošiami Krikšto sakramentui, nes Krikštas – taip pat ir atgailos aktas. Ir dabar Bažnyčioje įprasta Velyknaktį krikštyti pasiruošusius suaugusiuosius, kurie nebuvo pakrikštyti vaikystėje.

Pirmąjį Gavėnios sekmadienį skaitome Mt 4,1-11:

Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, Jis buvo labai alkanas. Prie Jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei Tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona.“ Bet Jėzus atsakė: „Parašyta:

Žmogus gyvas ne viena duona,
bet ir kiekvienu žodžiu,
kuris išeina iš Dievo lūpų.

Tada velnias Jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: „Jei Tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta:

Jis lieps savo angelams globoti Tave,
ir jie nešios Tave ant rankų,
kad neužsigautum kojos į akmenį.

Jėzus jam atsako: „Taip pat parašyta:

Negundyk Viešpaties, savo Dievo.

Velnias vėl paima Jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę, taria: „Visa tai aš Tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane.“ Tada Jėzus atsako: „Eik šalin, šėtone! Juk parašyta:

Viešpatį, savo Dievą, tegarbink
ir Jam vienam tetarnauk!

Tuomet velnias nuo Jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir Jam tarnavo.

XFM, 2014

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą