2014 m. birželio 16 d.

Viešpaties malda ["Tėve mūsų"]. Dr. M. Liuterio Mažojo Katekizmo (1529) III dalis


Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

K r e i p i m a s i s
Tėve mūsų, kuris esi danguje!
Ką tai reiškia?
Šiais žodžiais Dievas ragina mus tikėti, jog Jis yra mūsų tikras Tėvas, o mes tikri Jo vaikai, kad drąsiai ir pasitikėdami Jį melstume, kaip mylimi vaikai prašo savo mylimą tėvą.

P i r m a s i s   p r a š y m a s
Tesie šventas Tavo vardas.
Ką tai reiškia?
Dievo vardas, tiesa, savaime yra šventas, bet mes šia malda prašome, kad jis būtų šventas ir tarp mūsų.
Kaip tai įvyksta?
Kai Dievo žodis mokomas aiškiai ir teisingai ir mes, kaip Dievo vaikai, šventai pagal jį gyvename. Padėk tai mums, mielasis dangaus Tėve! Bet kas kitaip moko ir gyvena, nekaip Dievo žodis moko, tas Dievo vardą daro nešventą tarp mūsų – nuo to saugok mus, dangaus Tėve!

A n t r a s i s  p r a š y m a s
Teateinie Tavo karalystė.
Ką tai reiškia?
Dievo karalystė ateina ir be mūsų maldos, bet mes prašome šioje maldoje, kad ji ir pas mus ateitų.
Kaip tai įvyksta?
Tai įvyksta, kai dangaus Tėvas mums siunčia savo Šventąją Dvasią ir mes per Jo malonę tikime Jo šventuoju žodžiu ir pamaldžiai gyvename – čionai laikinai ir tenai amžinai.

Tr e č i a s i s  p r a š y m a s
Tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Ką tai reiškia?
Dievo gera ir maloninga valia vyksta ir be mūsų maldos, bet šioje maldoje prašome, kad ji vyktų ir pas mus.
Kaip tai įvyksta?
Kai Dievas visus piktus sumanymus ir norus, tai yra velnio, pasaulio ir mūsų kūno pogeidžius sulaužo ir neduoda valios tam, kas mums trukdo Dievo vardą šventu laikyti ir Jo karalystei ateiti, kai Jis sustiprina ir tvirtai visus išlaiko savuoju žodžiu ir tikėjimu iki mūsų amžiaus pabaigos. Tai yra Jo geroji ir maloningoji valia.

K e t v i r t a s i s   p r a š y m a s
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien.
Ką tai reiškia?
Dievas duoda kasdienės duonos ir be mūsų maldos visiems, net ir blogiems žmonėms, bet šia malda mes prašome, kad Jis duotų mums tai suprasti ir kad mes dėkingi priimtume savo kasdienę duoną.
Kas tai yra kasdienė duona?
Kasdiene duona vadiname visa, kas reikalinga kūnui išlaikyti: valgį, gėrimą, rūbus, apavą, namus, sodybą, laukus, gyvulius, pinigus, turtą, gerą vyrą ir gerą žmoną, gerus vaikus, gerą šeimyną, gerą ir teisingą valdžią, gerą vyresnybę, gerą orą, ramybę, sveikatą, dorą, garbę, gerus draugus, ištikimus kaimynus ir panašius dalykus.

P e n k t a s i s   p r a š y m a s
Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ką tai reiškia?
Mes šioje maldoje prašome, kad Dievas nežiūrėtų mūsų nuodėmių ir dėl jų tokios maldos mums nedraustų, nors mes nesame verti nei nusipelnę priimti tai, ko meldžiame, nes kasdien
nusidedame ir vien bausmės nusipelnome, tačiau prašome Jį mums tai duoti vien iš malonės. Tai ir mes norime širdingai atleisti ir mielai daryti gera tiems, kurie mums nusikalsta.

Š e š t a s i s  p r a š y m a s
Ir nevesk mūsų į pagundą.
Ką tai reiškia?
Dievas negundo nė vieno, bet mes šioje maldoje prašome, kad Dievas malonėtų mus saugoti ir apginti, jog velnias, pasaulis ir mūsų pačių kūnas mūsų neapgautų ir nenuvestų į netikėjimą, neviltį bei kitas didžias gėdas ir nuodėmes ir mes nors būtume gundomi, pagaliau ištesėtume ir pergalėtume.

S e p t i n t a s i s   p r a š y m a s
Bet gelbėk mus nuo pikto.
Ką tai reiškia?
Visa trumpai suglaudus, mes prašome šioje maldoje, kad dangaus Tėvas išgelbėtų mus nuo visų blogybių ir pavojų, gresiančių kūnui ir sielai, turtui ir garbei, ir pagaliau mūsų mirties valandai išmušus, duotų išganingai baigti savo amžių ir po šių vargų maloniai priimtų pas save į dangų.

P a b a i g o s   ž o d ž i a i
Nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius.
Amen.
Ką reiškia žodis „Amen“?
Kad aš tikrai tikėčiau, jog tokie prašymai dangaus Tėvui patinka ir Jis juos išklauso, nes Jis pats yra įsakęs taip melstis ir žadėjo mus išklausyti. „Amen, amen“ – tai reiškia: „tikrai, tikrai taip turi būti“.

Krikščioniškos giesmės, 2007

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą