2014 m. birželio 19 d.

Šventojo Krikšto sakramentas. IV dr. M. Liuterio Mažojo Katekizmo (1529) dalis


Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

Kas yra Krikštas?
Krikštas yra ne tiktai paprastas vanduo, bet vanduo, patvirtintas Dievo įsakymu ir sujungtas su Dievo žodžiu.

Koks gi yra tas Dievo žodis?
Mūsų Viešpats Jėzus Kristus Mato evangelijos paskutiniame perskyrime sako: Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios (Mt 28,9).

Ką duoda ir gelbėja Krikštas?
Jis savo veikimu teikia nuodėmių atleidimą, išgelbėja nuo mirties ir nuo velnio ir dovanoja amžinąjį išgelbėjimą visiems, kurie tiki, ką skelbia Dievo žodis ir pažadas.

Kuris gi yra šis Dievo žodis ir pažadas?
Mūsų Viešpats Jėzus sako: Kas tiki ir yra pakrikštytas, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas (Mk 16,16).

Kaip vanduo gali daryti tokius didžius veiksmus?
Savaime vanduo to nedaro, bet Dievo žodis, kuris yra su tuo vandeniu sujungtas, ir tikėjimas, kuris pasikliauja su tuo vandeniu sujungtu Dievo žodžiu. Be Dievo žodžio vanduo yra tik paprastas vanduo, joks krikštas, bet kada jis sujungiamas su Dievo žodžiu, jis yra Krikštas, tai yra vanduo, pilnas malonės ir gyvybės, tai atgimdantis nuplovimas Šventojoje Dvasioje, kaip sako apaštalas Paulius laiške Titui: Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo tos Dvasios per mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų, kad, Jo malone išteisinti, viltimi taptume amžinojo gyvenimo paveldėtojais. Tai tikras žodis (Tit 3,5-8).

Ką reiškia toks krikštijimas vandeniu?
Tai reiškia, kad senasis Adomas (žmogus) kasdieniu atgailavimu ir atsivertimu mumyse turi būti paskandintas ir mirti su visomis nuodėmėmis bei blogais geismais ir kasdien turi prisikelti ir atgimti naujas žmogus, kuris teisus ir šventas Dievo akyse gyventų amžinai.

Kur tai parašyta?
Šventasis Paulius sako: Taigi Krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą (Rom 6,4).

Krikščioniškos giesmės, 2007

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą