Follow by Email

2014 m. rugpjūčio 15 d.

2014 m. rugpjūčio 15 d., penktadienis. 1 Pt 3,8-17


Galiausiai visi būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, nuolankūs. Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo.

Kas trokšta mylėti gyvenimą
ir matyti gerų dienų,
tepažaboja liežuvį nuo pikto
ir lūpas nuo klastingų kalbų.
Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gera,
teieško ramybės ir tesiveja ją!
Mat Viešpaties žvilgsnis lydi teisiuosius,
ir Jo ausys išgirs jų maldas,
bet Viešpaties veidas – prieš darančius pikta.

Kas gi jums pakenks, jei stropiai darysite gera? Bet jeigu jums ir tektų kentėti už tiesą, jūs palaiminti! Jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite. Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti dėl to, už ką jus šmeižia. Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valia, verčiau kentėti už gerus darbus negu už piktus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą